Główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Oczywistym jest, że rozwój gospodarczy odbywa się na poziomie lokalnym, zatem nic dziwnego, że chcąc transformować gospodarkę właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Ich pomysł i założenia oparto na funkcjonującym od 2008 roku  europejskim ?Porozumieniu burmistrzów?, firmowanym przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu gmin deklarujących realizację celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym.

Cel PGN

PGN jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy, lub też kilku zrzeszonych gmin, w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Autor zdjęcia: Matthew McVickar

PGN jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy, lub też kilku zrzeszonych gmin, w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Cele powinny być:

  • konkretnie określone,
  • mierzalne,
  • ambitne,
  • realne
  • i ściśle określone w czasie.

Głównym celem PGN jest ograniczenie emisji i musi być on w planie gospodarki niskoemisyjnej jasno i mierzalnie zdefiniowany, w postaci względnej lub bezwzględnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma także za zadanie określić, jak gmina zrealizuje wyznaczone i założone wcześniej cele. Należy więc opisać:

  • działania planowane, zarówno te inwestycyjne, jak i nieinwestycyjnie,
  • sposób ich finansowania
  • oraz metodę monitoringu realizacji planu w kolejnych latach co najmniej na okres 2014-2020, z możliwością jeszcze wydłużenia przyjętej perspektywy czasowej.