Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w planach gospodarki niskoemisyjnej

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN, ma realizować:

  • cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych,
  • doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Ponadto, innym istotnym wymogiem dla planów gospodarek niskoemisyjnych, jest konieczność zapewnienia spójności działań z wieloletnimi planami finansowymi przyjętymi w poszczególnych gminach.

Właściwe opracowanie PGN

Podstawą opracowania dobrego planu gospodarki niskoemisyjnej, jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy. Musi być ona oparta na jej bilansie energetycznym. W inwentaryzacji tej należy ująć:

Na podstawie zidentyfikowanych możliwości w gminie, należy zaplanować działania realizujące wyznaczone cele. Muszą się one jednak opierać na już istniejących planach i strategiach. Dla założonych działań należy wskazać przy tym:

  • mierniki osiągnięcia celów,
  • źródła finansowania,
  • plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

Opracowany projekt dokumentu powinien być następnie poddany procedurze strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko.