Cele i funkcje planów gospodarki niskoemisyjnej

Gminy, którym zależy na tym, by w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskać pieniądze między innymi na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać swój plan gospodarki niskoemisyjnej (więcej: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/). Jest to dokument niezbędny, będący swoistą bazą ubiegania się o dofinansowanie inwestycji…

Dalej

Rewolucja czy ewolucja ? gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna oznacza w praktyce przejście do zupełnie nowej rzeczywistości, zwłaszcza w Polsce, gdzie wykorzystanie paliw kopalnych, będących głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych, jest w naszej świadomości bardzo mocno zakorzenione. Zdawać trzeba sobie sprawę z tego, że w Polsce nie jesteśmy w stanie dokonać szybkiego skoku i przekształcić naszej gospodarki w ekonomię niskoemisyjną…

Dalej

Główne cele Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Oczywistym jest, że rozwój gospodarczy odbywa się na poziomie lokalnym, zatem nic dziwnego, że chcąc transformować gospodarkę właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania. W 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki powstała koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej. Ich pomysł i założenia oparto na funkcjonującym od 2008 roku  europejskim ?Porozumieniu burmistrzów?, firmowanym przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu…

Dalej

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w planach gospodarki niskoemisyjnej

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Ministerstwo Gospodarki, określonymi w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu na dofinansowanie planów, plan gospodarki niskoemisyjnej, w skrócie PGN, ma realizować: cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza…

Dalej